Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľom informačného systému, ktorý sa týka dotknutých osôb – kupujúcich a obsahuje osobné údaje týchto dotknutých osôb, je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 0397768.

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

2)   Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

V súlade s ust. § 10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len UPJŠ) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope UPJŠ na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené. Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je UPJŠ povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchoduwww.eshop.upjs.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko a adresa pre doručovanie tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.


Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje ustanovenie § 28 zákona o ochrane osobných údajov.


Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme 
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
b) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov, 
c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 
d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak boli odovzdané a sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.