REKLAMAČNÝ PORIADOK

(pre fyzické osoby podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho zákonníka)

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

 2. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má pridaná vec pri jej prevzatí kupujúcim.

 3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia a prevzatia danej veci. Pri priamom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.

 4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim..

 2. Práva zo zodpovednosti za chyby musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za chybu bez zbytočného odkladu po prejavení sa chyby u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s chybou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

 2. Obchodný zástupca vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah chyby, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.

 3. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 7 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru určí, či je chyba odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

IV. Odstrániteľné chyby

 1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby chyba bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 2. Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

 3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru.

 4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú.

 5. Ak ide o odstrániteľné chyby, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci.

 6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

V. Neodstrániteľné chyby

 1. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 2. Tovar mu bude vymenený a zaslaný bez účtovania poštovného.